İş Güvenliği Uzmanlığı

Resmi Gazetede (30.06.2012-28339) yayınlanarak yürürlüğe giren İş sağlığı ve Güvenlği Kanununa göre kimyagerler bu konuda eğitim alarak; ilgili sınavda başarılı oluğ, İş güvenliği Uzmanı sertifikası alarak İş Güvenliği Uzmanı olabilirler.

İş Güvenliği eğitimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kurumları tarafından verilmektedir. Eğitim programını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır ya da yaptırılır. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınalardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır. Eğitimlerin bir kısmı uzaktan eğitim şeklinde de verilebilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı (A), (B) ve (C) şeklinde sınıflandırılmakta ve ilk defa iş güvenliği uzamanı olacaklar (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmektedirler.

Bakanlıkça belirlenecek egitim programlan teorik ve uygulamall olmak üzere iki bolümden oluşur. Egitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik egitimin en fazla yarısı uzaktan egitim ile verilebilir. Uygulamall egitimler, iş güvenligi uzmani bulunan bir işyerinde yapılır. iş güvenligi uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla egitim kurumlan tarafından düzenlenecek yenileme egitimine katılmak zorundadırlar. Bu egitimin süresi otuz saatten az olamaz.

iŞ güvenligi uzmanlarından (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta; (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda; (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

iŞ güvenligi uzmanının gorevleri: Rehberlik ve danişmanlık yapmak, risk haritasıni çıkarmak ve degerlendirmesi yapmak, çalışma ortamı gozetimi yapmak, egitim, bilgilendirme ve kayıt işlerini yürütmek, ilgili birimlerle işbirligi saglamak; şirket iş Sagığı ve Güvenligi Politikasını hazırlamak, yasalara uygunluk taahhütlerini yerine getirmek, saglıklı ve güvenli iş ortamları oluşturmak, iş kazalarını kontrol altma almak.