Öğretim Üyelerin Çalışma Alanları

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI

Kimya bölümündeki bilimsel araştırmalar, bölgemiz ve ülkemizdeki bazı sanayi kuruluşlarının AR-GE faaliyetlerine destek vermektedir. Ayrıca ilimizde bulunan orta öğretim kurumlarının proje çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Bunun yanında, orta öğretim kurumlarına seminerler düzenleyerek, proje eğitimi ve kimyanın bilim, sanayi ve teknoloji açısından önemi anlatılmaktadır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yetiştirilen öğrencilerimizin hem üniversitemizin misyon ve vizyonuna katkı sağlamakta hem de ülkemizin geleceği için önemli olan katma değeri yüksek inovatif ürünler üretme potansiyeli olan, kimya bilimine hakim, girişimci olabilecek bireylerin yetişmesini sağlamayı amaçlamaktayız.

Aşağıda bölümümüzde görevli öğretim üyelerinin çalışma alanları maddeler halinde verilmiş, ardından her bir madde kısaca özetlenmiştir.

 

 • Yeni monomer ve polimerlerin sentezi ve özelliklerinin araştırılması
 • Bazı kozmetik ürünlerinin geliştirilmesi: Özellikli sabun ve krem üretimi ile yeni bir deterjan parfümünün mikrokapsülasyon yöntemi ile geliştirilmesi.
 • Nano-gözenekli bir malzeme grubu olan Metal Organik Çerçeve (MOF) yapılı yeni bileşiklerin sentezleri ve karakterizasyonları
 • Tek veya fazla sayıda metal merkezi içeren komplekslerin sentezi, karekterizasyonu  ve elektron transfer mekanizmalarının incelenmesi
 • İletken polimer kaplı malzemeler ve korozyonun önlenmesine yönelik çalışmalar
 • Bazı calixaren türevlerinin sentezi ve özelliklerinin araştırılması
 • Anti-oksidatif veya anti-inflamatuar etkili olabilecek fitokimyasalların, bitkilerin veya sentetik aktif bileşenlerin etkilerinin araştırılması
 • Fotokataliz alanında yapılan çalışmalar: Aktivitesi ve ürün seçiciliği yüksek fotokatalizörlerin hazırlanması ve karakterizasyonları; Sıvı fazlarındaki kirliliklerin fotokatalitik ve fotoelektrokatalitik giderimi;
 • Ticari değeri yüksek ürünlerin çevre dostu koşullarda fotokatalitik ve fotoelektrokatalitik sentezi.
 • Obezite, diyabet ve kanser konularında yapılan çalışmalar
 • Kozmetik ve mikrokapsülasyonla ilgili yapılan çalışmalar
 • Azo boyar ve ilaç aktif maddelerin elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi

Yeni monomer ve polimerlerin sentezi ve özelliklerinin araştırılması

Bölümümüzde yeni monomer ve polimerlerin sentezi yapılabilmektedir. Ayrıca sentezlenen monomer ve polimerlerin  karakterizasyonu, termal ve yüzey  özelliklerinin belirlenmesi,    kopolimerizasyonu, biyoaktivitesi ve  monomer reaktivite oranları da  araştırmanın türüne göre incelenmektedir.
Bazı kozmetik ürünlerinin geliştirilmesi

Tekstil sektöründe kullanılan değişik amaçlara yönelik kokular ve esansiyel yağların değişik boyutlarda (1 µ- 100 µ) mikrokapsül çalışmaları ve bu mikrokapsüller için uygun polimerlerin sentezi yapılmaktadır. Bu çalışmalarla ülkemizin dışa bağımlılığını mikrokapsül alımı açıcından azaltması planlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmalar dolaylı olarak dünyadaki bilimsel çalışmalara da katkıda bulunmaktadır.

Nano-gözenekli materyal olarak Metal Organik Çerçeve (MOF) yapılı bileşiklerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi,

Gaz depolama, gaz ayırma, şekil/boyut seçici kataliz, elektromanyetizma, fotokimya, görüntüleme, algılama, ilaç depolama ve dağıtımı gibi çeşitli uygulamalar nedeniyle Nano-gözenekli materyal olarak Metal Organik Çerçeve (MOF) yapılı bileşikler hem akademik hem de endüstriyel alanda ilgi çekmektedir. MOF yapılı bileşikler, binlerce farklı yapı içeren kristalin nano-gözenekli materyal ailesinin yeni sınıfı olarak kabul edilmektedir. Kimyada ve Nanobilimde MOF yapılar aynı zamanda koordinasyon polimerleri, hibrid organik-inorganik malzemeler, metal organik polimerler veya gözenekli ağ yapılı koordinasyon bileşikleri olarak da adlandırılmaktadır. Her bir yeni bileşiğin yeni bir buluş olarak nitelendirilebildiği bu alanda kat edilmesi gereken daha çok mesafe olduğundan dünyada bu alandaki çalışmalar hız kazanmıştır. Bölümümüzde bu tür yeni bileşiklerin sentezi ve karakterizasyonu üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Tek veya fazla sayıda metal merkezi içeren komplekslerin sentezi, karekterizasyonu  ve elektron transfer mekanizmalarinin incelenmesi

Son zamanlarda özellikle metal içeren ilaçların (metallodrug) önem kazanmasıyla birlikte bu alandaki çalışmalarımız potansiyel olarak anti-kanser veya anti-mikrop etki gösterebilecek metal kompleksleri üzerine yoğunlaştırılmıştır.  Bu çalışmalar doğrultusunda ulusal ve uluslararası gruplarla biyolojik aktivite çalışmaları üzerine işbirlikleri yapılmaktadır. Bu çalışmaların ulusal ve uluslararası işbirliklerini arttırması, bilgi paylaşımını hızlandırması ve bu konuda çalışan diğer araştırmacılara katkı sağlaması beklenmektedir.

 

Bazı calixaren türevlerinin sentezi ve özelliklerinin araştırılması

Bölümüzde yaygın bir kullanım alanı olan kaliksaren türevlerinin sentezleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Kaliksaren türevleri özellikle katalizör olarak bazı organik tepkimelerde, toksik iyon uzaklaştırılmasında ve biyolojik aktivite çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu bileşiklerin faz-transfer reaksiyonlarında katalizör olarak ve bakterilere karşı yeni antibiyotiklerin sentezinde kullanılabileceğini, böylelikle gelecekte yapılacak olan bilimsel ve endüstriyel çalışmalara kaynak olabileceği düşünülmektedir.

İletken polimer kaplamalar ve Korozyonun önlenmesine yönelik çalışmalar

Bu kapsamda bölümümüzde iletken polimerik kaplamalar,  biyomalzemelerin hidroksiapatit kaplanarak korozyonunun önlenmesi, yüksek sıcaklık ve basınç korozyonu ve korozyon inhibitörleri  ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde korozyon  sonucu oluşan  giderler Türkiye milli hasılasının  %4.5’ini oluşturmaktadır. Yürütülen çalışmaların  korozyonun önlenmesi adına bilimsel literatüre ve bu konudaki yeniliklerin geliştirilmesine katkı yapabileceği düşünülmektedir.

Anti-oksidatif ya da anti-inflamatuar etkili olabilecek fitokimyasalların, bitkilerin veya sentetik aktif bileşenlerin etkilerinin araştırılması

Antioksidatif yada antiiflamatuar etkili olabilecek fitokimyasalların veya sentetik aktif bileşenlerin, deney hayvanlarında oluşturulan çeşitli hastalık ve patolojiler (toksikasyon modelleri gibi) üzerine etkilerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İn vivo çalışmalar öncesinde de çalışmanın ilk basamağı olarak fitoterapik türün, özellikle endemik bitki türlerinin, radikal giderici aktivite, içerdiği mineral madde düzeyleri ve toplam fenolik madde düzeylerinin belirlenmesi gibi biyokimyasal özellikleri belirlenmektedir.

Fotokataliz alanında yapılan çalışmalar

Bölümümüzde fotokatalizin birçok alanında araştırmalar yapmaktadır. Çalışmalar TÜBİTAK projeleri ile desteklenmekte, çalışma sonuçları Kimya, Kimya mühendisliği, Malzeme ve Çevre alanlarının prestijli dergilerinde yayınlanmaktadır. Bu çalışmalarla özellikle Türkiye, İtalya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin çeşitli üniversitelerindeki çeşitli gruplarla disiplinler arası çalışmalar yapılmaktadır.  En çok çalışılmakta olan alanlar şu şekilde sıralanabilir: Aktivitesi ve ürün seçiciliği yüksek fotokatalizörlerin hazırlanması ve karakterizasyonları; Sıvı fazlarındaki kirliliklerin fotokatalitik giderimi; Sıvı fazlarındaki kirliliklerin fotoelektrokatalitik giderimi; Ticari değeri yüksek ürünlerin çevre dostu koşullarda fotokatalitik sentezi; Ticari değeri yüksek ürünlerin çevre dostu koşullarda fotoelektrokatalitik sentezi. Özellikle Leonardo Palmisano, Vincenzo Augugliaro ve Arkadaşları (Palermo Üniversitesi) ile gerçekleştirilen disiplinler arası çalışmalarla özellikle yükseltgen olarak havadaki oksijenin, çözücü olarak suyun ve enerji olarak güneş veya benzeri ışık kaynaklarının kullanıldığı çevre dostu koşullarda dünya literatüründe fotokatalitik ve fotoelektrokatalitik sentez alanlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılmasında büyük katkı sağlanmıştır. Bu çalışmalar, çevreye zararlı yükseltgenlerin ve organik çözücülerin kullanıldığı, yüksek sıcaklık ve basınçta gerçekleştirilen sentezlerin, gelecekte çevre dostu koşullarda gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

 

Obezite, diyabet ve kanser konularında yapılan çalışmalar

Bölümümüzde anti-kanser, anti-diyabetik veya anti-obezite etkili olabilecek fitoterapik, sentetik veya özel yöntemlerle sentez edilen aktif maddelerin etkilerini in-vitro (hücre kültürü ortamında) veya in-vivo (deney hayvanlarındaki modellemelerle) ortamda belirleyebilmek için disiplinler arası çalışmalar yürütülmektedir. Hem biyokimyasal hem de moleküler analizler (gen ekspresyon düzeylerinin analizi, biyoinformatik sinyal kaskatlarının incelenmesi) kullanılarak elde edilen çalışma sonuçları, ulasal ve uluslararası saygın dergilerde bilim dünyası ile paylaşılmaktadır. Yürütülen çalışmalar BAP ve Tübitak projeleri tarafından desteklenmektedir.  Bu çalışmalarla ülkemizdeki ve dünyadaki biyoteknolojik gelişmelere katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.

 

Bu çalışma alanlarının dışında atık sularda bulunan fenol ve türevlerinin uzaklaştırılması, boya, tekstil  ve ilaç  endüstrisinde kullanılan azo boyar ve ilaç aktif maddelerin elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi,  otoklavsız gaz beton üretimi, hidrofobik ve hidrofilik nanopartikül üretimi ve karekterizasyonu, biyodizel üretimi ve üretim prosesi optimizasyonu, yeni sentezlenen biyodizel ürününün in-vivo etkilerine yönelik çalışmalar da bölümümüzde yürütülmektedir.

 

Akademisyen Hızlı Erişim

Akademisyen

Öğrenci Hızlı Erişim